Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje štatutárneho orgánu klienta a zamestnancov klienta v mene klienta (ďalej aj „osobné údaje klienta“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 2. Na účely tejto zmluvy sa poskytovateľ považuje za sprostredkovateľa a klient za prevádzkovateľa v intenciách zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 3. Poskytovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov klienta osobne alebo prostredníctvom inej osoby (subdodávateľ). Za účelom spracúvania osobných údajov klienta inou osobou, klient dáva poskytovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom inej osoby (subdodávateľ). Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov klienta v prípade ich spracúvania inou osobou nesie poskytovateľ.

 4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje klienta a zamestnancov klienta odo dňa podpísania zmluvy a počas celej doby jej platnosti.

 5. Poskytovateľ spracúva osobné údaje klienta v informačnom systéme (IS) personálno-mzdovom a informačnom systéme účtovné doklady za účelom vedenia účtovníctva klienta a mzdovej evidencie klienta.

 6. Klient ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere poskytovateľa ako sprostredkovateľa postupoval v súlade s článkom 28 ods. 1 GDPR a § 34 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, t. j. dbal na odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť sprostredkovateľa a jeho schopnosť poskytnúť dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo zákonné požiadavky a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

 7. Klient ako prevádzkovateľ zmluvou poveruje poskytovateľa ako sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa, pričom sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov prostredníctvom automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracúvania z databázy personalistika a mzdy a účtovníctvo.

 8. Sprostredkovateľ v zmysle tejto zmluvy bude na účel vedenia personálnej a mzdovej agendy spracúvať všeobecné osobné údaje dotknutých osôb ako titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, vek, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), pracovné zaradenie, základná mzda, osobné ohodnotenie, výkonová zložka mzdy a iné zložky súvisiace s pracovným zaradením, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii uchádzačov o zamestnanie, údaje o čerpaní materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, názov zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený, názov doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti a citlivé údaje týkajúce sa zdravotného stavu zamestnanca ako údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci a údaje o zdravotnom postihnutí.

 9. Sprostredkovateľ je oprávnený na účely plnenia predmetu zmluvy získavať, zhromažďovať, šíriť, zaznamenávať, usporadúvať, preskupovať, kombinovať, prehliadať, premiestňovať, uchovávať, kopírovať, sprístupňovať a likvidovať osobné údaje, kontrolovať preukázanie pravdivosti poskytnutých osobných údajov predloženým dokladom, uchovávať osobné údaje a spracúvať osobné údaje za účelom vytvárania štatistických zostáv po dohode s prevádzkovateľom.

 10. Sprostredkovateľ je povinný postupovať pri spracúvaní osobných údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa ďalších písomných pokynov prevádzkovateľa, informovať bez zbytočného odkladu prevádzkovateľa, ak má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných od prevádzkovateľa, s ktorými príde do styku, a to aj po skočení poverenia, spracúvať osobné údaje len na určený účel, spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie, spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom, udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť osobné údaje pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním, na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

 11. Sprostredkovateľ je ďalej povinný neposkytovať a nesprístupňovať osobné údaje bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie alebo sprístupnenie je nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo povinnosť poskytnutia alebo sprístupnenia osobných údajov vyplýva z osobitných právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci, poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby pri uplatňovaní jej práv, zlikvidovať osobné údaje dotknutých osôb bezodkladne po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ je oprávnený žiadať od sprostredkovateľa potvrdenie o zlikvidovaní osobných údajov a sprostredkovateľ je povinný takejto požiadavke bezodkladne vyhovieť; týmto nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov ukladajúce sprostredkovateľovi povinnosť uchovávania osobných údajov.

 12. Sprostredkovateľ je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

 13. Sprostredkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že všetky ním určené oprávnené osoby budú pred spracúvaním osobných údajov poučené a zaviazané povinnosťou mlčanlivosti o týchto osobných údajoch, a to aj po zániku ich právneho vzťahu k sprostredkovateľovi.

 14. Sprostredkovateľ nesmie prenášať osobné údaje do tretích krajín alebo do medzinárodnej organizácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prenosu podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
Zaujala vás naša ponuka alebo máte otázky?
Vyplňte formulár a my sa vám ozveme do 24 hodín.
Zaujala vás naša ponuka alebo máte otázky? Vyplňte formulár a my sa vám ozveme do 24 hodín.