Výdavky na reklamné predmety

Daňovník si môže do svojich nákladov zahrnúť reklamné predmety, ak ich hodnota nepresiahne 17 eur za jeden kus. Predmety nemusia byť označené obchodným menom alebo ochrannou známkou.

Autor

Matúš Nemček

Publikované

Dĺžka čítania

5 minút

Výdavky na reklamné predmety

Okrem pier, kalendárov a USB kľúčov môže ísť aj o nezvyčajné predmety, ako napríklad:

 • víno. U daňovníka, u ktorého výroba alkoholických nápojov nie je hlavným predmetom činnosti je daňovým výdavkom víno v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za kus v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie. U daňovníka, u ktorého výroba vína je hlavným predmetom činnosti nie je úhrnná výška týchto výdavkov limitovaná základom dane.
 • ostatné alkoholické nápoje z vlastnej produkcie okrem vína do sumy nepresahujúcej 17 eur za kus, ale iba u daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti,
 • tabakové výrobky a ostatné alkoholické nápoje z vlastnej produkcie okrem vína do sumy nepresahujúcej 17 eur za kus, ale iba u daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti.

Vínom sa rozumie alkoholický nápoj definovaný v zákone o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a to

 • tiché víno
 • šumivé víno
 • tichý fermentovaný nápoj
 • šumivý fermentovaný nápoj

Za reklamné predmety sa nepovažujú darčekové poukážky.

Podobné články

No posts found

Výdavky na reklamné predmety

Daňovník si môže do svojich nákladov zahrnúť reklamné predmety, ak ich hodnota nepresiahne 17 eur za jeden kus. Predmety nemusia byť označené obchodným menom alebo ochrannou známkou.

Autor

Matúš Nemček

Publikované

Dĺžka čítania

5 minút

Kedy je výhodné kúpiť byt na firmu, živnosť alebo ako fyzická osoba – nepodnikateľ

Zásadná otázka – účel! 

 • Kúpa za účelom rekonštrukcie a následného predaja 
 • Kúpa za účelom prenájmu 
 • Kúpa za účelom sídla spoločnosti 

Táto otázka si vyžaduje nielen znalosť z oblasti daní z príjmov, odvodov a DPH, ale aj vedomosti ohľadom ekonomických otázok. Pri tých treba prihliadať na cenu nájmu, rast či pokles nehnuteľností alebo na ceny stavebných vstupov. Chcete vlastniť nehnuteľnosť dlhšie ako 5 rokov? Ak áno, z pohľadu dane z príjmov a odvodov sa oplatí realizovať kúpu skôr na fyzickú osobu. Dôvodom je, že daň nebude v obchodnom majetku a nehnuteľnosť sa nebude zdaňovať ani po 5 rokoch od nadobudnutia. 

Ďalší z prípadov vzniká, ak by ste vlastnili nehnuteľnosť ako živnostník. Takáto situácia sa zdá byť komplikovanejšia, ale častokrát býva daňovo a odvodovo najvýhodnejšia. Vy ako samostatne zárobková osoba, si môžete v tomto prípade na každý obchodný majetok uplatňovať odpisy, dane alebo poistenia. No prihliadnuť musíte aj na celkovú výšku príjmu.  

Kúpa nehnuteľnosti na firmu z pohľadu dane z príjmov

Pri tejto možnosti si zakúpenú nehnuteľnosť musíte zaradiť do majetku a určiť jej odpisový plán. Zákonom stanovené je zaradenie obytného priestoru do štvrtej odpisovej skupiny s 20-ročnou dobou odpisovania. Výška tohto daňového odpisu bude následne vyčíslená podľa alikvotnej čiastky z dĺžky využívania v zdaňovacích mesiacoch.  

 Lepšie priblížiť vám to môžeme na príklade, kde by ste ako firma XY zakúpili byt dňa 10.9.2022 v obstarávacej sume 150 000 eur bez DPH a v tento deň ju začali aj využívať.  Potom sa bude výška daňového odpisu vyčíslovať ako podiel 150 000 eur / 240 mesiacov a bude rovná 625 eurám. Daňový odpis za rok 2022 by vám bol následne vyčíslený 2 500 eurami (625 eur x 4 mesiace).  

Okrem odpisov si môžete do daňových výdavkov započítať aj prevádzkové náklady nehnuteľnosti, ako napríklad režijné náklady, výdavky na energiu, opravu alebo údržbu. Tie sa nakoniec premietnu do obstarávacej ceny a následne do odpisov nehnuteľnosti. Z pohľadu zdaniteľných príjmov, v prípade použitia nehnuteľnosti, budete mať na toto sídlo všetky dosiahnuté zdaniteľné príjmy a pri možnosti jej ďalšieho prenájmu to budú zisky z jeho prenájmu. 

Zdroj: Envato Elements

Kúpa nehnuteľnosti na firmu z pohľadu dane z príjmov

Keď ste platiteľ dane a vlastníte nehnuteľnosť, ktorú používate na podnikanie alebo iné účely, nemáte možnosť si odpočítať celú daň na začiatku. Jej odpočet si môžete uplatniť len vo výške, ktorá je rovná rozsahu použitia majetku na podnikanie.  

 Vy, ako platiteľ dane, ste pri obstaraní bytu na podnikanie povinný rozdeliť vstupnú daň na dve časti. Prvou časťou bude daň, ktorú nemôžeme odpočítať z dôvodu použitia nehnuteľnosti na iné účely ako podnikanie. Druhá časť sa musí následne týkať odpočtu majetku, ktorý by bol určený na podnikanie.  

 To znamená, že ak ste samostatne zárobková osoba a zároveň ste aj platiteľom dane, máte nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty bytu, domu alebo iného majetku. Ak sa však rozhodnete časť tohto majetku využívať napríklad aj na súkromné účely, môžete si DPH odpočítať iba v pomere jeho alikvotnej časti, teda z časti využívanej na podnikanie.  

Na čo myslieť a na čo si dať pozor pri kúpe bytu na firmu

Ak sa rozhodne realizovať kúpu bytu na firmu, mali by ste si zhrnúť niektoré základne výhody a nevýhody, s ktorými sa môžete stretnúť.  

Základné výhody vnímame:  

 • V možnom odpisovania dane, ako aj zhrnutie vzniknutých výdavkov do základu dane. Odpisovať dane si môžete aj ako fyzická osoba, ak dosahujete príjmy z prenájmu nehnuteľnosti. 
 • Ak sa rozhodnete byt po kúpe predať, môžete si uplatniť daň z príjmov právnických osôb vo výške 21 %, respektíve 15 %, ak nepresiahnu zdaniteľné príjmy 49 790 eur. 
 • V prípade vrátenia sumy DPH z ceny bytu, ak vám nevznikol nárok na jeho odpočet podľa zákona o DPH.  
 • Taktiež v odpočte DPH, ktoré sa týkajú zariadenia nehnuteľnosti. Vtedy by ste mali myslieť na podmienky nároku na odpočet.  

Základné nevýhody vnímame:  

 • V evidencii nehnuteľnosti v účtovníctve – ak kúpite byt na firmu, zvyšujete riziko jeho likvidácie v prípade nepriaznivej podnikateľskej situácie.  
 • Nevýhodu vnímame tiež, ak sú vo firme dvaja spoločníci. Jeden z nich si kúpy byt, ktorý sa zapíše do majetku podniku. Tento byt následne nie je v rukách jedného majiteľa, ale oboch spoločníkov.  
 • Taktiež v povinnosti odvedenia DPH, ak by ste sa rozhodli nehnuteľnosť predať do 5 rokov od prvej kolaudácie alebo prvého užívania. Vaša firma by bola stratovejšia, kvôli vyššiemu rozdielu medzi kúpnou a predajnou cenou.  
 • V možnej zmene odpočítavania DPH v prípade, ak by ste sa byt rozhodli v čase oslobodenia od daní z príjmu využívať na súkromné účely.  
 • Ďalšou nevýhodou sú zložitejšie výpočty pri odpočte dane, a teda aj komplikovanejšia evidencia.  
 • Nevýhodou je aj nadmerný odpočet DPH, ktorý býva vzhľadom na cenu nehnuteľnosti vo vyššej sume. Následne tak môže prísť k daňovej kontrole, ktorá môže preverovať a posúdiť nárok na tento úkon.

Zdroj: Envato Elements

Zhrnutie

Jednoznačne vyhodnotiť, či je lepšie uprednostniť kúpu bytu na firmu, alebo na fyzickú osobu, nevieme. Dôležité je, aby ste tieto rozhodnutia posúdili individuálne, podľa vašej aktuálnej situácie. Ak by ste chceli vlastniť byt dlhšie ako 5 rokov a ste fyzická osoba, boli by ste pri príjme z predaja oslobodený od dane aj zdravotných odvodov. Právnická osoba takéto oslobodenie nemá, pretože výnosy sú zdaňované 21 %, alebo 15 % sadzbou dane z príjmov. Nevýhodu tiež vnímame v situácii, ak by prišlo na strane fyzickej osoby k predaju bytu do 5 rokov. Daňovo-odvodové zaťaženie z príjmov by bolo aj napriek zníženiam o kúpnu cenu príliš vysoké.  

Ak napriek zhrnutiu neviete, ako vypočítať DPH, či uprednostniť kúpu bytu na firmu alebo živnosť?

Kontaktujte nás a my vám poradíme podľa vašej individuálnej situácie.

Podobné články

No posts found
Zaujala vás naša ponuka alebo máte otázky?
Vyplňte formulár a my sa vám ozveme do 24 hodín.
Zaujala vás naša ponuka alebo máte otázky? Vyplňte formulár a my sa vám ozveme do 24 hodín.