Najdôležitejšie daňovo-účtovné termíny pre vaše podnikanie: Vždy vám ich pripomenieme

Už ste niekedy zabudli na dôležitý termín? V množstve dátumov, zmien a povinností sa dá ľahko stratiť. Majte náš účtovný kalendár vždy poruke!

Autor

Matúš Nemček

Publikované

Dĺžka čítania

5 minút

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne – do 8. dňa nasledujúceho mesiaca


Tento termín by si mali pamätať všetky samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) alebo samoplatitelia, keďže splatnosť preddavku na verejné zdravotné poistenie. K rovnakému dátumu je taktiež splatné sociálne poistenie dobrovoľne poistených FO a sociálne poistenie zamestnancov s nepravidelným príjmom. Najlepšie urobíte, ak si na platby nastavíte trvalý príkaz v internet bankingu. 

V prípade, že ste zamestnávateľ a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne odvádzate za svojich zamestnancov, splatnosť za predchádzajúci mesiac je v deň výplatného termínu. Ak deň výplaty nie je určený, poistné je splatné k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca.

Daňové priznanie – 31. marec


Ďalší veľmi dôležitý dátum pre podnikateľov je 31. marec. Ide o posledný deň, kedy je možné podať daňové priznanie z príjmov FO alebo PO za predchádzajúci rok. V rovnaký dátum je zároveň táto daň aj splatná.  

Lehotu na podanie daňového priznania si môžete ako FO aj PO predĺžiť, maximálne však o 3 mesiace (ak nemáte zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí), alebo 6 mesiacov (ak máte zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí). 

Dve najvýznamnejšie výhody odkladu podania daňového priznania:
 
  1. Odklad preddavkov – v prípade, že vám vznikla daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vyššia ako 5 000 eur, vzniká vám povinnosť platenia kvartálnych, prípadne mesačných preddavkov. Túto povinnosť si môžete oddialiť o 3, resp. 6 mesiacov. 
  2. Odklad platenia odvodov živnostníkov a SZČO povinnosť platenia odvodov do sociálnej poisťovne vzniká po 3 mesiacoch od termínu na podanie daňového priznania. Ak ste si predĺži lehotu na podanie daňového do 30. júna, odvody začnete platiť až o 3 mesiace neskôr (1. októbra) 
Naopak podanie daňového priznanie v riadnej lehote sa oplatí živnostníkovi alebo SZČO, ktorému príjmy klesli. Sociálne odvody budú vypočítané z nižšieho vymeriavacieho základu a podnikateľ bude platiť nižšie odvody. V prípade, ak by si podnikateľ predĺžil lehotu na podanie daňového priznania, platil by vyššie odvody ešte ďalšie tri mesiace. 

Ročné zúčtovanie dane – 31. marec


Do 31. marca máte tiež povinnosť vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za predchádzajúci rok zamestnancovi, ktorý vás o to požiadal a poskytol vám potrebné doklady do 15. februára.

Zdroj: Envato Elements

Daň z príjmu  

 

Mesačné preddavky – k poslednému dňu príslušného mesiaca 


Ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 16 600 eur, máte povinnosť platiť mesačné preddavky na daň z príjmov. Preddavok je splatný vždy k poslednému dňu daného mesiaca, pričom výška preddavku je 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

Štvrťročné preddavky – do konca príslušného kalendárneho štvrťroka 


Ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 5 000 eur, no zároveň nepresiahla 16 600 eur, preddavky na daň z príjmov platíte štvrťročne. Preddavok je splatný vždy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka, pričom výška preddavku je ¼ dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

Daň z pridanej hodnoty (DPH)


Registrácia platiteľa DPH 


Podanie žiadosti o registráciu pre DPH – do 20. dňa nasledujúcom po mesiaci, kedy ste dosiahli stanovený obrat 

Povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH máte vtedy, ak váš obrat za posledných najviac 12 za sebou idúcich mesiacov dosiahol sumu 49 790 eur a viac. Pozor! Ráta sa naprieč daňovými obdobiami, nie od januára do decembra, pričom ak sumu presiahnete skôr ako za 12 mesiacov, povinnosť vám vzniká v daný mesiac. Žiadosť podávate do 20. dňa nasledujúcom po mesiaci, kedy ste obrat dosiahli.   Žiadosť o registráciu DPH môže podať aj podnikateľ, ktorý nepresiahol obrat viac ako 49 790 eur. Podnikateľ sa tak môže stať platiteľom DPH aj dobrovoľne.  

Podanie daňového priznania k DPH a zaplatenie DPH – do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia 

Zdaňovacie obdobie môže byť v tomto prípade mesačné alebo štvrťročné. V prípade, že vám vzniká povinnosť podať kontrolný výkaz DPH a súhrnný výkaz DPH, musíte ich odovzdať taktiež v tejto lehote. 

Daň z príjmov zo závislej činnosti


Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch, prémii alebo bonuse – do posledného dňa v mesiaci 

Ak ste zamestnancom vyplatili preddavky na daň z príjmov, prémiu alebo daňový bonus, ste povinný predložiť prehľad do posledného dňa v mesiaci. 

Hlásenie o vyúčtovaní dane o úhrne príjmov – do 30. apríla  

Hlásenie v rámci jednotlivých zamestnancov za predchádzajúci rok potom musíte predložiť do 30. apríla bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie, zrazené preddavky na daň, zamestnaneckú prémiu alebo daňový bonus.

Zdroj: Envato Elements

Daň z motorových vozidiel – do 31. januára 


Používali ste v predchádzajúcom roku automobil na podnikanie? Potom vám vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, pričom termín na splnenie je do 31. januára. Splatnosť dane z motorových vozidiel je v lehote podania daňového priznania, teda do 31. januára . 

Preddavky na daň z motorových vozidiel – do konca mesiaca alebo štvrťroka 

Ak budete aj v tomto roku, prípadne ďalšie roky, používať na podnikanie auto a vaša predpokladaná daň presiahne 700 eur, vzniká povinnosť planiť preddavky – mesačne (daň presiahne 8 300 eur, splatnosť do posledného dňa v mesiaci a vo výške 1/12 predpokladanej dane), alebo štvrťročne (daň presiahne 700 eur, no nepresiahne 8 300 eur, splatnosť do konca štvrťroka, vo výške ¼ predpokladanej dane). 

Čo keď dátum pripadá na víkend alebo sviatok?


V prípade, že koniec lehoty pripadá na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je automaticky nasledujúci pracovný deň. Napríklad tento rok pripadalo hlásenie o vyúčtovaní dane o úhrne príjmov zo závislej činnosti za predchádzajúci rok na 30. apríla (sobota), lehota sa posúvala až na 2. máj (pondelok).

Jediná výnimka nastáva pri podaní daňového priznania k DPH, v prípade osobitnej úpravy OSS alebo iOSS (One Stop Shop). Lehota sa v tomto prípade nikdy neposúva, ani ak pripadá na víkend či sviatok. 

Chcete dostávať pravidelné pripomienky vždy, keď sa bude blížiť podstatný termín? Stiahnite si všetky najdôležitejšie dátumy do svojho kalendára a už vám nikdy neujdú. Udalosti pravidelne aktualizujeme podľa informácií z finančnej správy, preto sa na nás môžete maximálne spoľahnúť. 
Stiahni si daňovo-účtovný kalendár

Chcete dostávať pravidelné pripomienky vždy, keď sa bude blížiť podstatný termín? Stiahnite si všetky najdôležitejšie dátumy do svojho kalendára a už vám nikdy neujdú. Na nás sa môžete maximálne spoľahnúť.

Podobné články

No posts found
Zaujala vás naša ponuka alebo máte otázky?
Vyplňte formulár a my sa vám ozveme do 24 hodín.
Zaujala vás naša ponuka alebo máte otázky? Vyplňte formulár a my sa vám ozveme do 24 hodín.